in transition agency kijkt naar mensen en de maatschappij en naar de interactie die zij aangaat met de gebouwde omgeving. Zij ziet verbindingen, botsingen, vraagstukken en schoonheden die ontstaan uit de interactie tussen mensen en hun omgeving en geeft een respons.

ITa initieert projecten en legt daarvoor lokaal verbindingen en creëert samenwerkingsverbanden met buurtgebonden bewoners, ondernemers, instellingen en diensten. ITa investeert daarvoor in eigen projecten en zoekt co-financiers om het project mogelijk te maken.

ITa zet zich in als maatschappelijk ondernemer en investeert tijd, kennis en kunde om projecten te ontwikkelen en een antwoord te formuleren op hedendaagse vraagstukken door theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. ITa ontwikkelt vanuit deze visie samen met bewoners en gevestigden plekken in de openbare ruimte.

werkvelden:
- openbare ruimte | landschap
- kunst in de publieke ruimte
- groene en duurzame samenleving
- braakliggende terreinen
- leegstand
- gebiedsontwikkeling
- ruimtelijke en cultuurhistorische verkenning
- tussentijd/tijdelijkheid
- participatie/burgerschap/democratie (zie ook artikelen)
- alternatieve woon- en bedrijfsvormen (w.o. tiny houses, bedrijventerreinen, leegstand)

bijdrage
ITa begeleidt startende particuliere initiatieven bij de realisatie van hun plannen.

OPRICHTER/EIGENAAR

ITA is opgericht in 2006 als zelfstandige onderneming onder de naam BURO ZOOOI. In 2012 is de naam verandert in In Transition agency. ITA verricht onderzoek, advies en projectbegeleiding en projectontwikkeling.

Fréderique Kreeftenberg (1970) is directeur/eigenaar. Opgeleid als
stadssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Een maatschappelijk betrokken ondernemer, met een oog voor knelpunten en visie op mogelijke oplossingen. Een ervaren projectleider, onderzoeker en adviseur die belang hecht aan duurzaamheid, ethiek en joie de vivre.

LANDGOED VAN COOL TOT TERHAVE wordt de Nieuwe Tuin


Landgoed van Cool tot Terhave
April 2009 is Landgoed van Cool tot Terhave (voorheen Strandpark Coolhaven) als particulier initiatief ontstaan op braakliggend terrein. De wens was het braakliggende terrein als park terug te geven aan de stad en haar bewoners. Voor de ontwikkeling van het terrein is sociaal en fysiek geïnvesteerd door het terrein fysiek in te richten en het ontwerp aan te laten sluiten bij het gebruik en de visie voor de ontwikkeling van het terrein voor de toekomst. Om het terrein op de Rotterdamse culturele kaart te zetten zijn gedurende vijf jaar kleine en middelgrote evenementen georganiseerd in samenwerking met bewoners en lokale ondernemers. Sinds 2013 is de activiteit door bewoners en lokale ondernemers dusdanig gegroeid dat het voeren van een apart programma is afgebouwd. Centraal in de ontwikkeling staat creativiteit, ondernemerschap, tijdelijkheid, verval en hergebruik.

Herbenoemen van het Strandpark naar Landgoed van Cool tot Terhave is ingezet als knipoog naar begrippen als ‘achterstandswijk’ en ‘krachtwijk’ die zijn toegekend aan de buurt én historiserende architectuur waarin kasteelachtige gebouwen werden opgeleverd. Sinds 2012 woont men aan de Coolhaven aan een Landgoed. Een landgoed met een oprijlaan, (tournooi)veld, Zonnetuin en ruïne (van Havesteijn).

Sinds eind 2017 zijn er gesprekken en overleg met omwonenden en rondom de locatie gevestigde organisaties om het ontwikkelen en beheren van het terrein over te nemen. Eind januari 2018 zijn de eerste plannen gepresenteerd aan een grotere groep bewoners. De plannen zijn voorgelegd aan fondsen voor financiering. In afwachting van de financiering hebben de nieuwe initiatiefnemers en vrijwilligers tijdens een tweetal tuindagen alvast wat voorbereidend werk uitgevoerd om de tuin klaar te maken voor de nieuwe plannen.

Initiatiefnemer | ontwikkelaar | begeleider:
Fréderique Kreeftenberg i.s.m. Wouter van Brakel

De ontwikkeling van Landgoed van Cool tot Terhave is mogelijk door financiële bijdragen van gemeente Rotterdam,  Woonbron, Vestia | Stadswonen en investering in natura van
Wouter van Brakel | Majeur Tentoonstellingen en Fréderique Kreeftenberg | In Transition agency.

www.landgoedcooltotterhave.nl
Volg ons op facebook: Landgoed Cool tot Terhave

COOLHAVENKADE
Coolhavenkade
Project Coolhavenkade is een particulier initiatief van Fréderique Kreeftenberg (stadssocioloog). In samenwerking met Gudrun Bosch (landschapsarchitect) is het project verder ontwikkeld. Het doel van het project was aan de hand van kleinschalige fysieke ingrepen de openbare ruimte ter hoogte van de kade van de Coolhaven in Rotterdam aantrekkelijker en leefbaarder te maken.
In navolging van gesprekken met bewoners, ondernemers, instellingen en gemeentelijke diensten is een plan ontwikkeld en uitgevoerd. De kade Coolhaven (zuidzijde) is circa 750m lang. Over de hele lengte zijn tien projectlocaties benoemd waar met de betreffende bewoners en ondernemers werd nagedacht over het ontwikkelen van een ontwerp. Uiteindelijk zijn 6 van de 10 locaties ontwikkeld. Op sommige locaties bleek het draagvlak te laag om te komen tot een ontwerp. Klik hier voor een live impressie.

De looptijd voor de ontwikkeling van het project liep van begin 2010 tot 2012. In 2012 is het beheer en onderhoud van de opgeleverde elementen voortgezet. Afgesproken is dat de ontwikkelde projecten bij voldoende draagvlak een tijdelijke status zouden hebben tot eind 2015. Door verplicht onderhoud van de kade in 2015 zijn een aantal deelproject vroegtijdig geëindigd. Alleen de schildering viaduct Pieter de Hoochbrug resteert (CHK04). Oktober 2015 is de website www.coolhavenkade.nl en het facebookaccount Cool Havenkade opgeheven.


CHK00 Bomendoeken                                     CHK03 zitmeubel
CHK04 Viaduct Pieter de Hooch                 CHK05 Pot van planken
CHK06/07 Lange Rode Bank (23m)            CHK09 Folly 4 all - zitmeubel
                      ontwerp MVRDV
   

KLEINE AVONTURENPARK
Het Kleine Avonturenpark
Eind 2011 ontstond bij kinderopvang de Kleine Machinist, café De Machinist en ontwikkelaars van Landgoed van Cool tot Terhave de wens een veilige groene speelplek te ontwikkelen voor kinderen. De initiatiefnemers van Landgoed van Cool tot Terhave hebben het initiatief naar zich toe getrokken en een plan opgesteld om een avontuurlijke speelplek te ontwikkelen met bewoners en lokale ondernemers.


Halverwege 2012 was het plan en de financiering rond en kon een start worden gemaakt met de uitvoering van het plan voor de aanleg van het Kleine Avonturenpark. Vanaf juli 2013 is het Kleine Avonturenpark dagelijks open. Sinds de opening wordt het park verder ontwikkeld met en voor bewoners en lokale ondernemers. Het Kleine Avonturenpark maakt onderdeel uit van Landgoed van Cool tot Terhave.


initiatiefnemer | ontwikkelaar | mede-investeerder:
Frederique Kreeftenberg


Het Kleine Avonturenpark is mogelijk door financiële bijdragen van Stichting Doen, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Snickers-de Bruijn Stichting, gemeente Rotterdam, Jantje Beton en Job Dura Fonds.Volg ons op facebook: Kleine Avonturenpark

RUIGEPLAAT(S)


Ruigeplaat(s) is een snel, kort en ongevraagd onderzoek naar de geschiedenis van de Oostkousdijk (wijk Delfshaven | gemeente Rotterdam) in het kader van een vraag naar herbestemming van een aantal panden gelegen aan deze straat en een aanpalende straat.

Het document Ruigeplaat(s) is online openbaar beschikbaar. De brochure is een papieren versie te verkrijgen tegen een vergoeding van € 5,00 (plus verzendkosten).

ITA heeft o.m. gewerkt met:

AIR foundation
Algemene Woningbouw Vereniging/Rochdale/Delta Forte
Angeliek Ontwerpt
Antenne Rotterdam
Artpark

ASK
Bibliotheek RotterdamCreatief Beheer
d'Buster
De Frikandel (festival en subsidie)
dienst Stedebouw +Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam
dienst Gemeentewerken, gemeente Rotterdam.
De Machinist
Edo Rath
Enter the Mothership
Era Bouw
Gemeente Rotterdam, 
City Informatie Centrum
Gemeente Rotterdam, 
Deelgemeente Delfshaven
Gemeente Rotterdam, 
Deelgemeente Feijenoord
GKB realisatie
Habiforum
Hoogheemraadschap Delfland
Kristal projectontwikkeling
Komkids - De Kleine Machinist
Leger des Heils, afdeling houtbewerking-locatie Coolhaven
Lubbe Vlieger
Majeur Tentoonstellingbouw
Martin Roedolf
MVRDV
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Platfom 31
Roodkapje (project ROTTTERDAM) (subsidies)
Stadswonen
Stichting Museumstraat

Stichting Onkruid (subsidie)
Tiny Houses Nederland
Trafic
Trifolium Tuinontwerp
Truus Trendy
Voerman Wijnen
Woonbron
Zinnige Zaken
Zwart Konijn

Pionieren in de Merwehaven

De Merwehaven is de laatste westelijke uitbreiding van de havenactiviteiten aan de rechteroever van de Maas en markeert daarmee een moment in de landhonger van het Gemeentelijk Havenbedrijf. De Merwehaven is als insteekhaven met drie havens met een gezamenlijke havenmond, aangelegd om ruimte te bieden aan op- en overslag van stukgoederen voor zowel lijn- als zeevaart, en daarmee de Rotterdamse haven opnieuw op de internationale kaart te zetten als op- en overslaghaven.

De Merwehaven lijkt een gebied dat zich op verschillende momenten in de tijd, verbindt aan het experiment en de vernieuwing. De straatnamen van de kades en pieren lijken daar onbewust bij aan te sluiten. Marconi en Galilei waren de uitvinders, ondernemers en pioniers van hun tijd. In hoeverre verbindt dit verleden zich ook aan de toekomst van de haven?

Dit Belvedereproject ‘Pionieren in de Merwehaven’ voorziet in de cultuurhistorische achtergrond voor de ontwikkeling van Artzone/Artpark op de Marconistrip in de Merwehaven. De Merwehaven kent een industriële historie die nog is af te lezen, aan zowel het havenlandschap als de gebouwen en infrastructuur. Wanneer bij transformatie van het gebied recht wordt gedaan aan de belangrijkste cultuurhistorische elementen, blijft de geschiedenis afleesbaar en wordt een rijkere ontwikkeling in gang gezet. Het relateren van de cultuurhistorie aan de ontwikkeling van Artpark/Artzone biedt de kans een breed inspiratiekader te ontwikkelen voor de continue transformatie van dit gebied.

De vraagstelling die in dit project beantwoord is, luidt als volgt:Hoe kan cultuurhistorie in het Merwehavengebied mede richtinggevend zijn bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals voorgesteld door Stichting Kunstambassade Internationaal Artpark?

Het antwoord op deze vraag wordt gezocht via de volgende twee onderzoeksvragen:
1) wat hebben we in de Merwehaven cultuurhistorisch in handen, en
2) hoe kan Artpark de cultuurhistorie richtinggevend inzetten bij de ontwerpopgave.

Het volledige rapport is te verkrijgen via Artpark; www.artpark.nl

Fréderique Kreeftenberg
2008